New Age este un curent spiritual, r?spândit mai ales în Vest. Adep?ii acestui curent pretind o apropiere mai mare de spiritualitate, ei sus?inând c? acest lucru este necesar pentru ca omenirea s? poat? intra într-o „nou? vârst?”, în care va domni armonia universal?. Al?ii v?d în New Age o reînviere a gnosticismului.
New Age î?i are începuturile prin anii 1920-1930. Atunci Alice Bailey, discipol? a teozofiei, public? mai multe lucr?ri, în unele dintre ele ea proclam? întoarcerea lui Cristos, ?i lanseaz? ideea necesit??ii unor grup?ri, pe care ea le denume?te „ale bun?voin?ei mondiale”. Nu este vorba despre ni?te comunit??i organizate, ci mai degrab? despre reuniuni periodice ale unor persoane, având scopul de a preg?ti sosirea unei noi ere. În 1937 Paul le Cour define?te conceptul de „noua er? a V?rs?torului”, care va însemna o profund? transformare a valorilor umane, cu ajutorul unor mijloace spirituale.
Elementul cheie al curentului New Age este trecerea omenirii din constela?ia Pe?tilor în aceea a V?rs?torului, care va însemna un mare progres spiritual. În anii 1970 au ap?rut mai multe texte care interpreteaz? aceast? trecere ca fiind începutul unei ere a p?cii universale ?i a unei armonii reg?site. Pe?tele fiind simbolul primilor cre?tini, unii apreciaz? c? noul semn V?rs?tor va include spiritualitatea cre?tin?, care va c?p?ta îns? noi puteri, devenind plenar? abia sub acest nou semn. Problema anului intr?rii în noul semn al V?rs?torului a c?p?tat interpret?ri diferite în diferitele ?coli New Age. Pentru unii aceast? intrare s-a întâmplat deja în anul 1962. Anul 2012 este din ce în ce mai mult interpretat ca fiind anul de început al ascensiunii omenirii. Pentru Rudolf Steiner era V?rs?torului va începe abia în anul 3573.
Ast?zi adep?ii New Age sus?in p?rerea c? fiecare individ, având origini divine, este chemat s?-?i construiasc? propriul drum spiritual, folosindu-se pentru aceasta de un patrimoniu care cuprinde orice tradi?ie mistic? sau religioas?, aici incluzându-se ?i ?amanismul, neop?gânismul, cabala, ocultismul, dar mai ales folosindu-se de propria experien?? interioar? ?i de propriul discern?mânt. În aceast? intreprindere , el poate fi ajutat de ghizi, îngeri, guru, etc.
Muzica New Age
Pornind de la acelea?i r?d?cini ca ?i mi?carea cu acela?i nume, muzica a parcurs un drum diferit. Poate c? muzica New Age era subordonat? cândva mi?c?rii New Age, îns? de atunci s-au schimbat multe. Carl McColman, scriitor ?i redactor al revistei New Age VoiceNAV declara: „muzica New Age este coloana sonor? a c?l?toriei spirituale…”
[…]
 
 
Share on FacebookShare on Facebook

Share and Enjoy:
  • email
  • Twitthis