Articol publicat in: Cultura


autor: Adrian Cocosila

Postul Cr?ciunului – perioada de preg?tire pentru Na?terea Domnului

A început Postul Cr?ciunului. A început restaurarea chipului tot mai palid al lui Dumnezeu din om. Ce minunat lucru se petrecea înainte de c?derea în p?cat. Omul r?spundea lui Dumnezeu f?r? s? se ascund?. Iar r?spunsul sau era unul binepl?cut lui Dumnezeu. Iar c? omul s? ofere neîncetat r?spuns bun, prime?te porunca de a nu mânca din pomul cuno?tin?ei binelui ?i r?ului. ?tim c? omul nesocote?te porunca dat?, iar bunurile p?mânte?ti înceteaz? a mai fi o surs? de comuniune cu Dumnezeu. Astfel, rela?ia dintre om ?i lume duce la stric?ciune progresiv? ?i la moarte. Concentrându-?i interesul asupra sim?urilor trupe?ti î?i înmul?e?te satisfac?iile trupe?ti, dar îi cre?te nefericirea. Ajunge s? î?i identifice existenta cu mijloacele ?i confortul pe care le are la dispozi?ie. Iar când le pierde pe acestea, simte c? î?i pierde îns??i existen?a. Iat? unde a ajuns omul.

Prin post, prin limitarea cantit??ii de hran? precum ?i a pl?cerilor, credinciosul se împotrive?te legii p?catului ?i-L introduce pe Dumnezeu în via?a sa. Î?i dore?te ca nimic s? nu mai fie f?r? voia S?. Iar aceast? dorin?? aduce adev?rata odihn?. Din contr?, confortul material provoac? paralizie spiritual?. Îl ?ine pe om prizonier cotidianului ?i când este strig?t de Creator, omul nu mai poate r?spunde decât sub aceast? form?: „Sunt gol ?i m-am ascuns”.

Dezleg?ri în Postul Cr?ciunului

Dup? rânduiala din pravile, în timpul acestui post, miercurea ?i vinerea nu mânc?m cu untdelemn ?i nu bem vin. În aceste dou? zile postim pân? la ora 3-4 p.m., când mânc?m hrana uscat? sau legume fierte . Dac? se întâmpl? s? cad? miercuri ?i vineri un sfânt care s? aib? Doxologie mare, dezleg?m numai la untdelemn ?i la vin ?i mânc?m o singur? dat? în zi. Dac? s-ar întâmpla miercuri sau vineri s? cad? un sfânt care are Priveghere, dezleg?m la untdelemn, la vin ?i la pe?te. ?i dac? se va întâmpla pomenirea sfântului al c?ruia este hramul Bisericii, miercuri sau vineri, de asemeni mânc?m pe?te.

Mar?i ?i joi nu mânc?m pe?te ci numai untdelemn ?i vin. Dac? se întâmpl? s? cad? un sfânt mar?i sau joi, care s? aib? Doxologie mare, atunci mânc?m pe?te.

Sâmbetele ?i duminicile mânc?m pe?te.

La s?rb?toarea Intr?rii N?sc?toarei de Dumnezeu în Biseric?, în orice zi se va s?rb?tori, chiar dac? va fi miercuri sau vineri dezleg?m ?i la pe?te.

Din ziua a 20 a pân? în ziua a 25 a lunii decembrie, chiar de va fi vreun sfânt, în ziua de sâmb?t? ?i duminica nu mânc?m pe?te.

În tipicul Sfântului Sava întâlnim urm?toarele preciz?ri: „Deci suntem datori în aceste 40 de zile s? p?zim în fiecare s?pt?mân?, trei zile postându-le f?r? untdelemn ?i vin: luni, miercuri ?i vineri. Iar dac? se va întâmpla vreun sfânt mare în aceste zile întru pomenirea lui dezleg?m ?i facem praznic pentru dragostea sfântului. Adic? în ziua a 16-a, a 23-a ?i a 30-a ale lunii noiembrie. ?i în zilele 4,5,6, 9, 17 ?i 20 ale lunii decembrie. Dac? aceste zile se vor întâmpla mar?i sau joi atunci mânc?m pe?te iar dac? va fi luni, miercuri sau vineri dezleg?m numai la untdelemn ?i vin, iar pe?te nu mânc?m în afar? de faptul dac? se va întâmpla s? fie hramul Bisericii. Deci dac? se va întâmpla hramul vreunui sfânt dintre ace?tia în m?n?stire atunci dezleg?m la pe?te ?i la vin în orice zi ar c?dea. Iar unele Tipice de la ziua a 9-a a lunii Decembrie poruncesc s? postim ?i la pe?te, s? nu mai facem nici un fel de dezleg?ri, în afar? de sâmb?t? ?i duminic? ?i de va fi hramul vreunui sfânt (când se dezleag?)”.

Rânduieli liturgice specifice Postului Na?terii Domnului

În timpul Postului Na?terii Domnului, începând cu data de 21 noiembrie, se introduc în cadrul slujbei Utreniei, Catavasiile Na?terii Domnului, care se cânt? pân? în dat? de 30 decembrie inclusiv. În aceast? perioad? a Postului Cr?ciunului, la Ceasuri ?i Pavecerni?? nu sunt cântate stihirile ?i nici troparele, ci toate sunt rostite. Dac? ajunul Cr?ciunului cade sâmb?t? sau dumnic?, slujba Ceasurilor Împ?r?te?ti se mut? în vinerea dinainte, aceast? zi devenind aliturgic?. De asemenea, dac? ajunul Cr?ciunului cade în zilele de luni pân? vineri se va oficia în aceast? zi Liturghia Sântului Vasile cel Mare, urmând ca în ziua praznicului s? se s?vâr?easc? Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gur? de Aur. Dac? ajunul va fi sâmb?t? sau dumnic?, în ziua de ajun se va oficia Liturghia Sfântului Ioan Gur? de Aur, iar în ziua Cr?ciunuluiLiturghia Sfântului Vasile cel Mare unit? cu Vecernia.

(sursa: crestinortodox.ro)

Tem? dezvoltat? simultan pe blogul Cronopedia ?i în re?elele RoGrup, În fapt de sear? cu Lenu?, Altmarius

ASTAZI VIN SI-MI PLEC GENUNCHII

Vezi mai multe video din muzica

Share on FacebookShare on Facebook

Share and Enjoy:
  • email
  • Twitthis